Flexi Tid, nu med video


Digitala vårdmöten
För att tillgodose vårdgivares behov av att tillhandahålla möjlighet för s.k. ”Digitala vårdmöten” har Flexi Tid vidareutvecklats till att förutom att hantera telefoni som mediabärare även ge möjlighet till video som mediabärare. Fokus för denna nya funktionalitet har varit att hanteringen skall vara enklast möjliga, både för handläggarens dagliga användning liksom för patientens tillfälliga användning. Med det menas att förändringarna i handhavandet för handläggaren skiljer ytterst lite från en normal telefonbokning. För patienten krävs endast en smartphone och att denne klickar på en länk i ett SMS för legitimera sig med Mobilt bankID och kliva in i det digitala vårdrummet.