Flexi CC

Upplevelsen som befintliga och potentiella kunder får i kontakten med en leverantör är en av de viktigaste faktorerna vid val av leverantör och kan därför utgöra en avgörande konkurrensfördel. Med de avancerade svarsgrupperna i Flexi CC får företag tillgång till verktyg för att skapa effektivare samtalsflöden och därmed ökad produktivitet och kundnöjdhet.  

Snabbare service med effektiv samtalsstyrning baserat på kompetens och prioritet

Ökad tillgänglighet med Call-back och Dynamiska grupper

Förebygg och planera med omfattande statistik

CRM integration med VIP och screen-pop-up

Som tilläggstjänst kan Datatal utveckla en integration för ert CRM eller ärendehanteringssystem. Det skulle t.ex. ge möjlighet för inkommande samtal att automatiskt prioriteras och styras baserat på information som finns om kunden i CRM systemet. Ett annat exempel på vad en integration skulle kunna innebära är möjligheten att vid inkommande samtal få en screen-pop-up med t.ex. kundkort eller annat formulär kopplat till kunden eller ärendet.

Free seating

Handläggare som loggar in i Flexi CC kan välja vilket telefonnummer samtalen ska styras till.

Köfunktion med köplats/callback

Den inringande som hamnar i telefonkö blir informerad om plats i kön och blir, om återuppringning (callback) är aktiverat, erbjuden att i stället bli uppringd.

Kompetensbaserad styrning

En handläggare kan vara inloggad i flera köer och ha olika kompetens i dessa köer.  Detta kan även tidsstyras eller baseras på hur många samtal som står i kö.

Varning vid tom kö

Varningsmeddelande när sista handläggaren i kön loggar ut.

Samtalshistorik

Handläggaren ser både egna och kollegors behandlade samtal i en gemensam historik, och kan även gå djupare för att se när, hur länge och vem som hanterade ett visst ärende. 

Wallboard

Wallboard för Windows eller Apple TV visar utvalda nyckeltal för en eller flera köer i realtid.